Kvaliteta vode

U nastavku donosimo ispitivanja kvalitete vode…

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU 23/08533

Osnovne odrednice kvalitete vode za piće su njen prirodni sastav, tehnologija obrade i osobine distributivnog sustava, ali i uvjeti propisani zakonskim normama i politikom orijentiranosti na korisnika usluge javne vodoopskrbe. Zahvaljujući dobrom prirodnom sastavu i aktivnostima na njegovu očuvanju sirova voda naših izvorišta se tehnološki obrađuje samo zakonski propisanom dezinfekcijom. Provedba zakonskih odredbi sa pozicija ispravnosti vode i orijentiranost na korisnika se ostvaruju kroz proaktivni sustav interne i vanjske kontrole distribuirane vode.

Samokontrola

Uzorkovanje i laboratorijska kontrola vode za piće se provode svakodnevno, na raznim točkama sustava prema zadanom programu na principima HACCP-a. Zakonsku osnovu programa kontrole predstavlja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) odnosno Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13). Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu, laboratorijska metodika te interpretacija rezultata provode se u skladu s propisanim procedurama, odnosno zakonskim odredbama i u okviru sustava kvalitete poslovanja i dobre laboratorijske prakse. Poštivanjem spomenutih pravilnika ali i njihovom aktivnom primjenom na realni sustav vodoopskrbe i njegove specifičnosti prosječno se provode tri kontrolna ispitivanja po radnom danu na četrdesetak kontrolnih točaka, čime je svaka točka aktivne vodovodne mreže provjerena minimalno u jednomjesečnom ciklusu. Kontrolne su točke grupirane obzirom na “put vode” (A. priljevna voda k izvorištu, B. sirova voda, C. voda nakon prerade, D. voda u mreži, E. mjesto potrošnje) čime su određeni i prikladni ispitivani parametri (fizikalni, kemijski, mikrobiološki) kao i učestalost ispitivanja.

Vanjska kontrola

Uz internu kontrolu vode, koja zajedno sa HACCP sustavom čini osnovu pouzdanosti zdravstvene ispravnosti vode za piće, ona se kontinuirano ili povremeno provjerava po vanjskim programima provjere. To se prvenstveno odnosi na državni monitoring koji se provodi po Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo odnosno Zavodu za javno zdravstvo Zadarske županije. Po tom se programu godišnje provede stotinjak uzorkovanja i analiza vode od izvorišta do mjesta potrošnje na različite parametre kakvoće. Kako je provođenje ovog monitoringa obaveza županije podaci o njegovom provođenju i rezultatima su njeno vlasništvo a objava istih u njenoj nadležnosti, odnosno županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Zakon obavezuje javnog isporučitelja vode na jednu cjelovitu analizu izvorišta po svim parametrima sastava vode u dinamici jednom u godini. Sva dosadašnja ispitivanja po tom programu pokazuju da je voda zdravstveno ispravna i u skladu sa svim graničnim vrijednostima po svim pokazateljima.

Osim navedenih, redovitih provjera kakvoće vode provode se i povremene po programu,  obimu i dinamici određenim od strane sanitarne inspekcije.