O nama

Kanalizacijski sustav Biograd na Moru – Pašman – Tkon obuhvaća jedinice lokalne samouprave: Grad Biograd na Moru, Općinu Sv. Filip i Jakov, Općinu Pakoštane, Općinu Pašman i Općinu Tkon. Krajnji korisnik je komunalno poduzeće Komunalac Biograd na Moru d.o.o., koje obavlja usluge odvodnje otpadnih voda na promatranom području te je nadležno za distribuciju pitke vode na području aglomeracije Biograd na Moru – Pašman – Tkon. Uz komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Biograd, koje je zaduženo za distribuciju i naplatu vode za cijeli vodoopskrbni sustav, formirano je i komunalno poduzeće u nadležnosti Općine Pašman (JKU otok Pašman) koje je zaduženo za izgradnju mreže i priključivanje korisnika na administrativnom području općine Pašman.

Na području predmetnih aglomeracija (Biograd na Moru, Pašman i Tkon) postoji djelomično izgrađena kanalizacijska mreža ili je u gradnji. Najviše izgrađene kanalizacijske mreže je u aglomeraciji Biograd na Moru, gdje je i priključeno najviše korisnika.

Radi se o obalnom području koje je karakteristično po razvoju turističke privrede i gospodarstva vezanog uz morsku obalu. Planirani i željeni razvoj ovog prostora može se očekivati jedino uz istovremeni razvoj prateće infrastrukture koja će morati pratiti ostalu gospodarsku izgradnju. Izgradnja javnog sustava odvodnje jedan je od preduvjeta daljnjeg razvoja ovog područja i to prvenstveno radi očuvanja kvalitete priobalnog mora.

Vodoopskrbnim sustavom kojim upravlja Komunalac d.o.o. Biograd obuhvaća slijedeće općine i Gradove:

 • Grad Biograd na Moru (naselje Biograd na Moru) s priključenošću na javnu vodoopskrbnu mrežu 97 %
 • Općina Pakoštane (naselja: Pakoštane, Drage, Vrana i Vrgada) s priključenošću na javnu vodoopskrbnu mrežu
  88 %
 • Općina Sveti Filip i Jakov (naselja: Sveti Filip i Jakov, Turanj, Sveti Petar, Sikovo, Donje Raštane, Gornje
  Raštane i otok Babac) s priključenošću na javnu vodoopskrbnu mrežu 68 %
 • Općina Pašman (naselja: Kraj, Pašman, Mrljane, Neviđane, Dobropoljana, Banj i Ždrelac) s priključenošću na
  javnu vodoopskrbnu mrežu 87 %
 • Općina Tkon (naselje: Tkon) s priključenošću na javnu vodoopskrbnu mrežu 92 %

S obzirom na karakter podneblja, odnosno činjenice da je javna vodoopskrba jedini izvor pitke vode lokalnog stanovništva, možemo reći da je priključenost stanovništva gotovo jednaka pokrivenosti područja javnom vodoopskrbnom mrežom.

Bitno je naglasiti kako je u naseljima Donje i Gornje Raštane, te Sikovo, u općini Sveti Filip i Jakov, djelomično izgrađena vodoopskrbna mreža, no trenutno bez priključaka lokalnog stanovništva. Prema trenutno raspoloživim podacima, vodoopskrbni sustav Grada Biograda na Moru i gravitirajućih općina ima dobru pokrivenost, a glavni problemi koji se javljaju na području su:

 • Manjak vode u ljetnim mjesecima u cijelom vodoopskrbnom sustavu, koji je posebno naglašen na području
  otoka Pašmana
 • Gubici vode u iznosu od cca 50% ukupno zahvaćenih količina, koji su , prema dostupnim podacima,
  uzrokovani velikim udjelom dotrajalih azbest – cementnih i PVC cjevovoda

 

U vrijeme pisanja ovog uvodnog izvješća, Konzultantu nije dostavljena tražena projektna dokumentacija vezana uz projekte koji su realizirani proteklih nekoliko godina, te projekte koji su aktualni. Također, bitno je napomenuti kako se
navedena dokumentacija očekuje u skorašnjem periodu, dok jedan dio u digitalnom obliku neće biti moguće pribaviti.

Uz komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Biograd, koje je zaduženo za distribuciju i naplatu vode za cijeli vodoopskrbni sustav, formirano je i komunalno poduzeće u nadležnosti Općine Pašman (JKU otok Pašman) koje je zaduženo za izgradnju mreže i priključivanje korisnika na administrativnom području općine Pašman.

Voda koja se distribuira potrošačima vodoopskrbnog sustava Biograd, zdravstveno je ispravna, te se, izuzev kloriranja, dodatno ne obrađuje.

Uvidom u dostupnu prostorno – plansku dokumentaciju, predmetnog područja, utvrđena su pojedina odstupanja u odnosu na vodoopskrbni plan Zadarske županije (Hidroprojekt – Ing d.o.o., 2008. god.), s naglaskom na lokacije i broj planiranih vodospremnika na otoku Pašmanu.

Vodoopskrbni sustav Biograda, tj. distribucijsko područje komunalca iz Biograda osim za korištenje voda izvorišta na svom području (Kakma, Turanjsko Jezero, Biba i Begovača) formiran je na način da može prihvatiti i vodu susjednih vodoopskrbnih sustava na tri mjesta.

Crpilište Kakma je u nadležnosti komunalnih poduzeća Komunalac Biograd i Vodovod Benkovac, pa se vode s tog izvorišta distribuiraju u oba sustava. Voda iz crpilišta Kakma, te sa crpilišta Turanjsko Jezero dovodi centralnog vodospremnika Biogradskog sustava “Straža”. Iz ovoga vodospremnika gravitacijski se opskrbljuje općina Sv. Filip i Jakov i Grad Biograd, te transportira na istočni dio sustava prema vodospremniku “Kostelj” i dalje preko crpne stanice “Drage” do vodospremnika “Čelinka”.

Voda iz vodozahvata/vodocrpilišta “Biba” i Begovača” uključuju se preko i crpne stanice “Crkvine” direktno u vodoopskrbu grada Biograda i općine Pakoštane.
Centralni vodospremnik “Straža” moguće je puniti još iz pravca Šibensko-kninske županije spojnim cjevovodom Šibenik-Zadar koji se proteže od vodospremnika “Lozovac” preko vodospremnika “Most” u Šibensko-kninskoj županiji do vodospremnika “Straža”. Dio ovoga cjevovoda koji prolazi Biogradskim sustavom za sada nije u funkciji, a prije korištenja (ponekad u ljetnim mjesecima), potrebno ga je prvo pripraviti (dezinfekcija i ispiranje).

Sa zapadne strane, također preko spojnog cjevovoda Šibenik-Zadar, moguće je prihvaćati vodu iz Zadarskog vodoopskrbnog sustava što se povremeno i koristi pogotovo u sušnijem razdoblju. Voda se do vodospremnika “Straža” transportira preko crpne stanice “Krmčina”.

Od vodospremnika “Straža” preko glavnih cjevovoda vodovodne mreže naselja S. Filip i Jakov voda se transportira prema otoku Pašman. Duž otoka je izgrađen magistralni cjevovod u smjeru istoka za vodoopskrbu općine Tkon, te u smjeru zapada sve do kraja otoka gdje se na mostu Ždrelac spaja sa Zadarskim vodoopskrbnim sustavom, što predstavlja taj treći mogući prihvat vode na distribucijskom području Biogradskog komunalnog poduzeća.